Mac 环境下如何生成Git shh key - 前端劝退师

Mac 环境下如何生成Git shh key

作者: 前端劝退师

全网最懒博主

手机扫码查看

标签:

macssh秘钥

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!

1.进入ssh文件下

cd ~/ .ssh
 1. 生成ssh key
ssh-keygen -t rsa -C 你的油箱
 1. 提示输入目录,目录可以不填,有默认路径,直接回车
// '()'里面是默认路径
Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa):
 1. 提示输入密码, 密码可以不填, 默认没有密码,直接回车
 2. 提示再次输入密码, 直接回车,
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
 1. 当出现以下图案, 则表示生成 成功
Your identification has been saved in /Users/user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /Users/user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:IQP0sSMslL9VG+HXO9oqlnFNTkeI1/m9fBiBoKIcdxk nanananamln@163.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
| .oo . E..o + . |
| ... o +o+..+ = |
| ..+ O.*o.... o.|
|  o.=.*.o o.o o|
|  oo S =o..o.|
|  .  . .oo..o.|
|     +. .  .|
|    + .   |
|    . ..   |
+----[SHA256]-----+

7.打开.pub文件复制生成的ssh key粘贴到Git上即可

// 路径是上面的默认路径
sudo vi /Users/malina/.ssh/id_rsa.pub 

扩展:生成多个ssh key

1.当要生成多个ssh key时(比如github,gitlab等),则需要在==第3步==里添加目录以便区分

Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa):github_rsa
Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa):gitlub_rsa

// 因为已经在.ssh文件夹里面,所以前面路径不用写

2.添加私钥

// 一般私钥会自动添加

// 查看私钥
ssh-add -l

// 删除私钥
ssh-add -D

// 添加私钥
ssh-add github_rsa
ssh-add gitlub_rsa

// 因为已经在.ssh文件夹里面,所以前面路径不用写,否则要写成ssh-add ~/.ssh/gitlub_rsa

3.配置config文件

// ssh文件里面没有config直接创建即可
// 创建/更改
vim config

// 内容为:
# github
Host github.com
  HostName github.com
  PreferredAuthentications publickey
  IdentityFile ~/.ssh/github_rsa
# gitlab
Host gitlab.com
  HostName gitlab.com
  PreferredAuthentications publickey
  IdentityFile ~/.ssh/gitlab_rsa

 

分享到:
打赏
未经允许不得转载:

作者: 前端劝退师, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 前端劝退师
原文地址: 《Mac 环境下如何生成Git shh key》 发布于2019-12-31

切换注册

登录

您也可以使用第三方帐号快捷登录

切换登录

注册

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏